10 dolog, amire az ÁFA kapcsán figyelni kell 2022-ben

Az RSM Blog idén is összeszedte azokat az áfaváltozásokat, amelyekre érdemes lehet vagy kell is figyelni ebben az évben.
1) Folytatódik a behajthatatlan követelések áfa visszaigénylése
2022-ben a 2021. június 10. után behajthatatlanná vált követelések áfája kérhető vissza (a korábban behajthatatlanná váltak követelések tekintetében lejárt a kérelmezési határidő tavaly decemberben). Ezen belül is azon behajthatatlanná vált követelések áfája, melyek teljesítési dátuma még nem évült el (2015. dec. 31. utáni),önellenőrzés keretében igényelhető vissza adott feltételek mentén. Azon követelések áfájának érvényesítésére, melyek a teljesítés tekintetében elévültek, de 2021. június 10. után váltak behajthatatlanná, speciális kérelmezési eljárásban lesz lehetőség, a behajthatatlanná válástól számított 1 éves jogvesztő határidőn belül.
Megjegyezzük, hogy ha adott esetben nem is állnak fenn a behajthatatlansági feltételek, de a számlakibocsátó nem kapta meg az ellenértéket, akkor is kérelmezheti az Áfa tv. 257/K. § alapján az őt terhelő fizetendő adó visszatérítését az adóhatóságtól.
2) 2022-ben még 5%-os az újépítésű ingatlanok áfája
2022-ben még 5 %-os áfás az egyes lakóingatlanok értékesítése. Fontos, hogy az 5 %-os áfa nem minden lakóingatlanra vonatkozik, hanem csak azokra, amelyek az áfa-törvény szerint „újnak” minősülnek, illetve meghatározott hasznos alapterület alatt vannak. 5 %-os áfa akkor alkalmazható, ha többlakásos ingatlanban lévő lakás esetén az összes hasznos alapterület a 150 négyzetmétert, egylakásos lakóingatlanok esetén az összes hasznos alapterület a 300 négyzetmétert nem haladja meg. Ezen ingatlanok értékesítésére kedvezményes, 5 %-os adómérték alkalmazható, feltéve, hogy az értékesített ingatlannak „új ingatlannak” kell lennie.
A kedvezményes adókulcs főszabály szerint 2022. december 31-éig alkalmazható, így a feltételeknek megfelelő ingatlanértékesítés csak akkor tartozhat kedvezményes adómérték alá, ha a fizetendő adó megállapításának időpontja (a teljesítés vagy részteljesítés, illetve az előlegfizetés) 2021. január 1. és 2022. december 31. közötti időpontra esik. Átmeneti szabály alapján, ha az adott új lakás építésére vonatkozó építési engedély 2022. december 31-éig véglegessé vált, akkor a kedvezményes áfakulcs egészen 2026. december 31-éig alkalmazható.
Ebből kifolyólag nagyon nem mindegy, hogy a szóban forgó ingatlan 1) lakóingatlannak minősül-e, 2) újnak minősül-e, 3) hasznos alapterülete 150/300 nm alatt van, 4) az ingatlant építik, értékesítik, bérbe adják, lízingelik, stb., 5) mikor állt rendelkezésre a végleges építési engedély, 6) mikor történik a fizetés, birtokbaadás, tulajdonjog-átruházás, 7) nettó vagy bruttó módon állapodtak meg a felek és még sok más – nem általánosítható – szempont.
3) Webshop értékesítések – új értékhatárok, egyablakos rendszer kiszélesítése
2021. július 1. jelentős változást hozott azon vállalkozások számára, amelyek termékeiket webshopon keresztül értékesítik a Közösség területére nem adóalany vevők részére. A korábbi szabályok alapján a webshopoknak magyar áfával terhelten kellett adózniuk az ún. B2C értékesítéseik után, amíg az éves értékesítéseik összege a másik tagállamban nem érte el 35 ezer, néhány tagállam esetében a 100 ezer eurót. Ez a szabály változott 2021. július 1-jétől, így amennyiben a más tagállamokba irányuló B2C értékesítések és bizonyos szolgáltatások összértéke uniós szinten (az összes tagállamra együttesen számítva) meghaladja a 10 ezer eurót, akkor a célország szerinti áfamértékkel kell a közösségen belüli távértékesítésekre jutó áfát megfizetni. Korábban a webshopoknak be kellett regisztrálni minden olyan tagállamban, ahová értékesítenek ahhoz, hogy a célország szerinti áfát megfizessék. Ez jelentős terhet rótt a vállalkozásokra, melynek könnyítésére bővítésre került a már meglévő ún. egyablakos rendszer (OSS/IOSS), mellyel kapcsolatban korábbi blogunkban már foglalkoztunk.
Az import séma (IOSS) uniós magánszemélyeknek értékesítő webshop esetén az áfafizetés egyszerűsítésére abban az esetben használható, ha a harmadik országból importált termék (a jövedéki termékek kivételével) a 150 euró adó nélküli értéket nem haladja meg.
4) Elektronikus felületek (platformok) új adókötelezettsége
Az új e-kereskedelmi áfa szabályozás adott esetben kiterjed az online piacterekre, platformokra is. Speciális adófizetési kötelezettségük két esetben merülhet fel: i) ha egy platform 150 eurót meg nem haladó belső értékű küldeményként importált termék távértékesítését, illetve ii) értéktől függetlenül, Közösségben nem letelepedett adóalany által nem adóalanynak a Közösség területén teljesített termékértékesítését segíti elő (ide kell érteni azt az esetet is, amikor a termék feladási és rendeltetési helye ugyanaz a tagállam).
5) Import áfát érintő változás
2021. július 1-jétől a 22 eurónál kisebb értékű, harmadik országból érkező termékek áfa mentessége megszűnt, így alapesetben minden értékű termék importja áfa kötelessé vált (150 eurónál kisebb értékű csomagok importja esetében a vámmentesség ugyanakkor megmarad).
6) Online Számla 3.0 XML = e-számla
2021 januárjától a NAV 3.0 XML alapú e-számlázási metódusa egy merőben új fajta lehetőséget jelent, mely alapján a felek megállapodhatnak arról, hogy az xml-t, mint elektronikus számlát tekintik ezentúl hivatalos adózási dokumentumnak. Ez alapján a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat rendelkezésre bocsátása megtörténik a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat XML állományának lekérdezhetővé és letölthetővé válásával.
Fontos azonban kiemelnünk, hogy az XML=e-számla esetben az online számla adatszolgáltatásban nem csak az Áfa törvény szerinti kötelező adattartalmat kell szerepeltetni, hanem a számla teljes adattartalmát. Az online számla adatszolgáltatásban a számla kibocsátónak jeleznie kell továbbá azt is, hogy részéről elektronikus számla kerül továbbításra. Azt, hogy ez az „xml e-számla” hogyan jut el a számla befogadóhoz, az érintetteknek tisztázniuk kell egymás között és mindkét félnek el kell fogadnia az új metódust.
7) Nyugtaadás lehetséges már azonnali nem készpénzfizetés esetén is
A 2021. július 1-jétől megszűnt az a kritérium, miszerint nyugta kibocsátása csak akkor történhet, ha az ellenértéket készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, többcélú utalvánnyal vagy pénzhelyettesítő eszközzel fizetik meg. Ez alapján fizetési módtól függetlenül lehet nyugtát adni, ha a vevő nem adóalany, a vételárat a teljesítésig megfizeti, nem kér számlát, továbbá, ha a vételár a 900 ezer forintot nem éri el.
2022. január 1-jétől mentesül a nyugtakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha az Art. szerinti automataberendezés használatával térítik meg részére az ellenérték adót is tartalmazó összegét.
😎 Mégis fordítottan adózhat a gabona-, vas- és acéltermékek, valamint a széndioxid kibocsátási kvóták értékesítése?
A gabonatermékekre, vas- és acéltermékekre, valamint a széndioxid kibocsátási kvóták értékesítésére vonatkozó fordított adózás eredetileg 2022. június 30-ig lett volna hatályban, azonban a veszélyhelyzethez kapcsolódó 613/2021. (XI. 8.) Korm. Rendelet értelmében a fordított adózás alkalmazhatósága 2022. július 1-től a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra is fennmarad. Arra viszont érdemes figyelemmel lenni, hogy jelen állás szerint a veszélyhelyzet csak 2022. június 1-ig tart.
9) A munkaerőkölcsönzés már nem generálisan fordítottan adózik
2021. április 1-jétől a munkaerőkölcsönzésre megszűnt az általánosságban alkalmazandó fordított adózás, kivéve, ha az Áfa törvény által meghatározott speciális építőipari tevékenységekhez kapcsolódik (az Áfa tv. 10. § d) pontja szerinti építési-szerelési munkával létrehozott, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő ingatlan átadása; illetve ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, egyéb megváltoztatására irányuló építési szerelési és egyéb szerelési munkák). Az egyéb más tevékenységhez kölcsönzött munkaerőről egyenes áfás számlát kell kiállítani.
10) A NAV egyelőre nem ajánl ki áfabevallás-tervezeteket
Az eredetileg 2021-re tervezett NAV áfabevallás-tervezet kiajánlása még úgy tűnt, hogy november 12-re bevezetésre kerül. Feltehetőleg azonban a fejlesztések véglegesítéséhez és a rendszer bevezetéséhez több időre van szükség, így a vonatkozó jogszabályi rendelkezés egyelőre hatályon kívül helyezésre került. A NAV addig is egyre nagyobb figyelmet fordít az adózók adataira, az online számla adatminőség javítására és a számlaproblémák kezelésére.
A bejegyzés szerzője Sztankó Dániel, az RSM Hungary adóüzletágának igazgatója. Az RSM Blog az Adó Online szakmai partnere.
https://ado.hu/ado/afa-tiz-dolog-amelyre-2022-ben-erdemes-figyelni/?fbclid=IwAR1VRrsEgHbHWr_HpzuQqRPwIiWruSLtsilztsCAbXpIo7agSDTMd1I5Axs