A leendő örökbefogadókat megillető munkavégzés alóli mentesülés

A munkavállalót az örökbefogadás előkészítése vonatkozásában megillető mentesülés esetén a kérésének megfelelő időpontban – az örökbefogadást elősegítő szervezet által kiállított igazolás alapján, a kiállításától számított kilencven napon belül – kell mentesíteni, az igénybevételről pedig a munkavállaló legalább öt munkanappal korábban köteles tájékoztatni a munkáltatót [Mt. 55. § (3) bekezdés].
 
Ezen új mentesülési okot bevezető 2020. évi LXV. törvény indoklása szerint az új mentesülési ok bevezetésének célja az örökbefogadások előkészítésének hatékonyabbá tétele. Az örökbe fogadni szándékozók számára a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alóli mentesülés igénybevételének lehetővé tétele segítséget nyújt a gyermekkel történő ismerkedés érzékeny időszakában. Az örökbe fogadni szándékozók ugyanis komoly nehézségekbe ütköznek az örökbe fogadandó gyermekkel történő ismerkedés időszakában a munkahelyükről való távollét megszervezése kapcsán, azonban az új szabályok már megfelelő munkaidő-kedvezményt biztosítanak erre.
 
Fontos, hogy a munkavállalót e 10 munkanap a naptári évre vonatkozóan illeti meg, vagyis nincs jelentősége, hogy a munkavállaló hány örökbe fogadható gyermekkel kíván személyesen találkozni, vagy hogy az örökbefogadási eljárás megindítására hány alkalommal kerül sor. A gyermekek és az eljárások számától függetlenül naptári évenként összesen 10 munkanap illeti meg a munkavállalót.
Fontos emellett, hogy e munkavégzési, illetve rendelkezésre állási kötelezettség alóli mentességet mindkét leendő örökbefogadó szülő igénybe veheti.
 
Az Mt. felsorolja azokat az eseteket, amely egy adott körülmény fennállása miatt a munkavállaló oldalán munkavégzés alóli mentesülést eredményeznek. Ezeket az eseteket nevezzük igazolt távollétnek. Azonban attól, hogy a munkavállaló távolléte igazolt, még nem jelenti feltétlenül azt, hogy az fizetett távollétnek is minősül. Így például a kötelező orvosi vizsgálat tartamára a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól és erre az időre távolléti díj is megilleti. Ezzel szemben a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés szintén igazolt, de nem fizetett távollétnek minősül, így a távollét szabályszerű, azonban annak idejére a munkavállalót nem illeti meg távolléti díj [Mt. 146. § (3) bekezdés b) pont].
Az újonnan bevezetett, a leendő örökbefogadókat megillető mentesülés azonban nem csak igazolt, de fizetett távollétnek is minősül, így az örökbefogadás előkészítése céljából a munkavállalót megillető 10 munkanap vonatkozásában a munkavállaló távolléti díjra is jogosult.
 
Ezen túlmenően fontos, hogy a munkavállalót megillető szabadság jogalapja a munkavállaló munkában töltött ideje, a szabadság a munkavállalót erre tekintettel illeti meg. Amíg a munkavállaló a mentesülés miatt nem végez munkát, addig főszabály szerint munkában töltött időről sem beszélhetünk. Azonban az Mt. 115. § (2) bekezdés g) pontja értelmében a távollét egyes esetei ennek ellenére munkában töltött időnek minősülnek. Az ilyen munkában töltött időnek minősülő távolléti esetek egyike az örökbefogadás előkészítése céljából a munkavállalót megillető 10 munkanap is.
2020 szeptemberétől kezdődően tehát a leendő örökbefogadókat az örökbefogadás előkészítésének hatékonyabbá tétele érdekében naptári évenként 10 munkanap illeti meg, amely tartamra mentesülnek a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettségük alól, emellett e 10 munkanapra távolléti díj is megilleti őket, sőt, a 10 munkanapnyi igazolt és fizetett távollét munkában töltött időnek is minősül.
https://ado.hu/munkaugyek/a-leendo-orokbefogadokat-megilleto-munkavegzes-aloli-mentesules/