Úgy érzed, nincs kiút a családtámogatási ellátások káoszából? Láss végre tisztán! Itt minden fontos infót megtalálsz! 3. rész

BIZTOSÍTOTTI JOGVISZONYHOZ KÖTÖTT ELLÁTÁSOK

Gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság

Az apának 2023-tól legkésőbb a születést követő második hónap végéig, 5 munkanap pótszabadság, míg ikergyermekek születése esetén 7 munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal. Ezt a kérésének megfelelő időpontban, vagy legfeljebb két részletben kell kiadni. Arányosítani nem kell, vagyis év közben kezdődő munkaviszony esetén is 10 munkanap apasági szabadság jár.

Az apasági szabadság díjazása: az első 5 munkanapra a távolléti díj 100%-a, a második 5 napra a távolléti díj 40%-a jár

Igénylőlap: kvantumiroda.hu/wp-content/uploads/Nyomtatvanytar/MAKnyomtatvanyok/apasági szabadság 2023.docx

Szülői szabadság

2023-tól mindkét szülőt a gyermekük 3 éves koráig 44 munkanap szülői szabadság illeti meg. Ez nem arányosítható. Feltétele legalább egy éves munkaviszony.

Díjazása: A távolléti díj 10%-a, melyet csökkenteni kell az erre az időszakra megfizetett GYED, GYES összegével.

A munkavállaló köteles legalább 15 nappal a szülői szabadság kezdete előtt bejelenteni az erre vonatkozó igényét.

A munkáltató bizonyos esetekben a maximum 60 nappal a szabadság kiadását elhalaszthatja.

30 év alatti anyák SZJA-mentessége

2023-tól adóalap kedvezményt érvényesíthet az a 25. életévét betöltött anya, aki gyermeke, vagy magzata után családi kedvezményre jogosult. Felső korhatár: ha a jogosultság megnyílása a 30. életévét betöltése előtt történik.

Összege 2023-ban: jogosultsági hónaponként 499.952 forint (74.993forint adómegtakarítás.)

Jogosultsági hónap az a hónap, amelyben a fiatal anya családi kedvezményre való jogosultsága a fentiek szerint fennáll, de legkorábban a 25. életéve betöltésének hónapját követő hónap. A kedvezmény legfeljebb annak az évnek az utolsó jogosultsági hónapjáig érvényesíthető, amely évben a fiatal anya betölti a 30. életévét.

A 30 év alatti anyák kedvezménye a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét és a 25 év alatti fiatalok kedvezményét követően, de a személyi kedvezményt, az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

A kedvezmény érvényesítését a 30 év alatti anyák kedvezményének érvényesítéséről szóló adóelőleg-nyilatkozaton kell kérni a munkáltatótól, kifizetőtől.

Csecsemőgondozási díj (CSED)

Biztosítotti jogviszonyhoz kötött, havonta folyósított egészségbiztosítási ellátás, mely a 24 hetes szülési szabadság idejére jár.

Csecsemőgondozási díjra jogosult többek közt:

 • az a nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt és akinek a gyermeke a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül születik
 • a gyermek édesapja, ha az anya az egészségi állapota miatt kikerült a közös háztartásból, vagy elhalálozott
 • gyám, örökbefogadó szülő

A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani:

 • a társadalombiztosítás ellátásokról szóló 1997. évi LXXX. törvény 5.§ szerinti biztosításban töltött időt
 • a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj folyósításának az idejét – kivéve az ún. diplomás gyedet
 • közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot
 • a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét

A CSED folyósítása alatt keresőtevékenység nem végezhető!

A csecsemőgondozási díj a 24 hetes szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár, melyet úgy kell kiadni, hogy abból legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen.

A szülő nő csecsemőgondozási díjra való jogosultsága legkésőbb a gyermek születésének napjával kezdődik.

A csecsemőgondozási díj legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár, kivéve a koraszülött gyermekek esetében. Ha a gyermeket a koraszülöttosztályon gondozzák, a szülési szabadság igénybe nem vett részét a szülést követő egy év elteltéig a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.

Összege: a naptári napi jövedelem 70 %-a.

Az így megállapított összeg SZJA-köteles bruttó összeg, melyből az adóelőleget az ellátást megállapító szerv levonja.

A csecsemőgondozási díj után egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot nem kell fizetni. 

Igénylése:

Csecsemőgondozási díj iránti kérelmet a biztosított foglalkoztatójánál kell előterjeszteni, a biztosítás fennállása alatt és annak megszűnését követően is.

Ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, a kérelmet a volt foglalkoztató székhelye szerint illetékes járási, ill. kerületi hivatalhoz kell benyújtani.

Egyéni vállalkozók és őstermelők a székhelyük szerint illetékes járási, vagy kerületi hivatalnál nyújthatják be kérelmüket.

Igénylőlap:

http://konyveloiroda.ucoz.hu/dokuk/PEO-09-K-Nyilatkozat-csed-megallapitasahoz.pdf

A CSED és a GYED egyidejű igénylésére szolgáló nyomtatvány:

http://konyveloiroda.ucoz.hu/dokuk/PEO-61-K-Nyilatkozat-csed-gyed-egyuttes-igenyleseh.pdf

Egyéni vállalkozók és őstermelők igénybejelentő lapja elektronikus formában tölthető ki: „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez”.

Megtalálható itt:   https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html

Amennyiben a biztosított a csecsemőgondozási díjat a szülést megelőző időponttól kéri, a szülés várható időpontját a terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolással, vagy ha a szülő nőt nem vették terhesállományba, akkor a várandósgondozási könyv másolatával kell igazolni.  A gyermek születésének tényét a szülést követően, a születési anyakönyvi kivonat másolatával igazolni kell.

A csecsemőgondozási díj iránti igényt visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet érvényesíteni.

Gyermekgondozási díj (GYED)

Biztosítotti jogviszonyhoz kötött, havonta folyósított egészségbiztosítási ellátás, mely a CSED letelte után a gyermek 2 éves koráig jár. Ikergyermekek esetén a GYED folyósításának időtartama egy évvel meghosszabbodik. 

Gyermekgondozási díjra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő biztosított szülő, aki a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt. Szülőnek minősül:  a vér szerinti és az örökbefogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, és a gyám, továbbá az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van.

Ún. diplomás GYED-re az a nő jogosult, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Valamint a gyermek a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik, és a gyermeket saját háztartásában neveli.

A biztosítotti időbe beleszámít a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 nap. 

GYED folyósítása alatt a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben nem helyezhető el, kivéve ha a szülő keresőtevékenységet folytat.

Összege: a jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka azzal, hogy a maximálisan megállapítható összege havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér (2019. évben 149.000,-Ft) kétszeresének 70 százaléka lehet.

Ennek megfelelően a gyermekgondozási díj 2019. évi felső határa havi bruttó 208.600,- Ft.

Amennyiben a szülő egyidejűleg több (különböző korú) gyermek után jogosult gyermekgondozási díjra, akkor annak maximális összege gyermekenként a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka.

A diplomás gyed havi összege:

 • a felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér (2019. évben: 149.000,-Ft) 70 %-a,
 • a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum (2019-ben: 195.000,-Ft) 70 %-a.

A gyermekgondozási díj összegéből személyi jövedelemadó-előleget és nyugdíjjárulékot kell levonni.

Igénylése:

Gyermekgondozási díj iránti kérelmet a biztosított foglalkoztatójánál kell előterjeszteni a biztosítás fennállása alatt és annak megszűnését követően is.

Ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, a kérelmet a volt foglalkoztató székhelye szerint illetékes járási, ill. kerületi hivatalhoz kell benyújtani.

Egyéni vállalkozók és őstermelők a székhelyük szerint illetékes járási, vagy kerületi hivatalnál nyújthatják be kérelmüket.

Igénylőlap:

http://konyveloiroda.ucoz.hu/dokuk/PEO-07-K-Igenybejelentes-gyed-re.pdf

A CSED és a GYED egyidejű igénylésére szolgáló nyomtatvány:

http://konyveloiroda.ucoz.hu/dokuk/PEO-61-K-Nyilatkozat-csed-gyed-egyuttes-igenyleseh.pdf

„Diplomás GYED” igénylőlap:

http://konyveloiroda.ucoz.hu/dokuk/Igenybejelentes-hallgatoi-gyed-kezi.pdf

Egyéni vállalkozók és őstermelők igénybejelentő lapja elektronikus formában tölthető ki: „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez”.

Megtalálható itt:   https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html

A gyermekgondozási díjat az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet kérelmezni.

Gyermekápolási táppénz

Ez az ellátás a biztosítotti jogviszonyban álló szülő részére jár, ha a 12 évesnél fiatalabb gyermeke ápolása miatt keresőképtelen.

Alapfeltételei:

 • fennálló biztosítási jogviszony
 • a keresőképtelen személy pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett 
 • az orvos által megállapított és igazolt keresőképtelenség

Szülő: vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, nevelőszülő, gyám.

A közös háztartásban élő gyermek jogán gyermekápolási táppénzre mindegyik szülő külön-külön is jogosult.

Az évenként igénybe vehető táppénzes napok száma a gyermek életkorától függ:

 • egyévesnél fiatalabb gyermekre korlátozás nélkül
 • 1-3 éves gyermekre: 84 nap
 • 3-6 éves gyermekre: 42 nap (egyedülálló szülőnek 84 nap)
 • 6-12 éves gyermekre: 14 nap (egyedülálló szülőnek 28 nap)

Összege: számítási módja megegyezik a saját keresőképtelenségre  járó táppénz kalkulációjával (napi átlagkereset 60%-a, kórházi ellátás idején 50%-a).

Igénylése: a gyermekápolási táppénz iránti kérelmet a biztosított foglalkoztatójánál kell előterjeszteni.

Egyéni vállalkozók és őstermelők a székhelyük szerint illetékes járási, vagy kerületi hivatalnál nyújthatják be kérelmüket.

Igénylőlapok (normál és kórházi):

http://konyveloiroda.ucoz.hu/dokuk/PEO-08-K-Nyilatkozat-gyap-megallapitasahoz.pdf

http://konyveloiroda.ucoz.hu/dokuk/PEO-43-K-Igazolas-gyap-igenylesehez-korhazi-tart-r.pdf

Az igénylőlap mellé csatolni kell az orvos által kitöltött, keresőképtelenségről szóló igazolást is.

Az összeállítás jogszabályi háttere:

 • 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról: anyasági támogatás, családi pótlék, GYES, GYET 
 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól: CSED, GYED, gyermekápolási táppénz
 • 2012. évi I. törvény: apát megillető pótszabadság

Készítette: Kovács Mariann

2019.07.02.